Record: 3-2
DSC: N/A

Draw 1: 102 - Winner: Good Sheet (2 - 1)
Thu 7/12 6:30pm PDT - Sheet C

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Good Sheet
Coyotes
*0 2 X X X X X X 2
Freeman
Mission
1 0 X X X X X X 1

Draw 3: 103 - Winner: Good Sheet (6 - 2)
Fri 7/13 10:15am PDT - Sheet A

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Good Sheet
Coyotes
*2 1 1 0 2 0 X X 6
Kochan
Coyotes
0 0 0 1 0 1 X X 2

Draw 5: 111 - Winner: Good Sheet (1 - 0)
Fri 7/13 3:30pm PDT - Sheet B

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Good Sheet
Coyotes
*1 X X X X X X X 1
Burnt Rocks
Coyotes
0 X X X X X X X 0

Draw 9: 115 (1st Event Semi-Final) - Winner: The Tribe (7 - 6)
Sat 7/14 10:15am PDT - Sheet D

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
The Tribe
Dallas/Ft. Worth, Coyotes
*1 0 1 0 0 2 2 1 7
Good Sheet
Coyotes
0 4 0 1 1 0 0 0 6

Draw 11: 209 (2nd Event Semi-Final) - Winner: Maxie (11 - 2)
Sat 7/14 3:30pm PDT - Sheet A

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Maxie
Coyotes, Rochester
1 1 0 4 5 0 X X 11
Good Sheet
Coyotes
*0 0 1 0 0 1 X X 2